Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag inte föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distans- och hemförsäljningslagen, och för företaggäller köplagen.

Betalsätt
Vid köp mot faktura förbehåller vi oss, genom Klarna, rätten att genomföra kreditkontroll.

Klarna fakturering:
Väljer kunden detta alternativ får kunden en faktura hem mot en administrativ avgift på 20 kr vid "Klarna faktura 14 dagar" eller en avgift 29 kr vid "Klarna konto delbetalning". För att handla med faktura krävs att kunden är över 18 år, svensk medborgare (innehar svenskt tiosiffrigt personnummer) och inte har några betalningsanmärkningar.

Betalningsvillkoren är 14 dagar. Fakturering sker via Klarna.

Kortbetalning med VISA/MasterCard
Våra kortbetalningar går genom DIBS, som är ledande inom norden på betalningslösningar. Alla uppgifter som skickas är krypterade med hög säkerhet och sparas aldrig hos oss. Kunden kan i dagsläget betala med VISA och MasterCard.  Om kunden har VISA behöver kortet vara anslutet till Verified by Visa. Om kunden har MasterCard behöver kortet vara anslutet till MastercCard SecureCode. De aktuella anslutningarna görs via kundens internetbank. Om kunden har frågor kring denna del, rekommenderar vi kunden att kontakta sin bank för vidare hjälp.

Inga extra avgifter tas ut om du betalar med kort.

Beställning
Alla beställningar sker via Internet. Vi tar inte emot beställningar på något annat sätt än via webbutiken Beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium accepteras inte, såvida inte annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada, polisanmäles.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor är inklusive moms. Vi råder inte över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Leveranstider
Alla av oss saluförda varor är i webbutiken markerade med leveransindikering. Vi reserverar oss  för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilka kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne inte längre önskar leverans av order, är det kundens ansvar att nämnda order avbeställs i enlighet med dessa köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order är inte möjlig. Lagerförd vara levereras vanligtvis inom 14 arbetsdagar. Vi reserverar oss dock för avvikelser av den generella leveranstiden i fall där tiden dras ut på grund av faktorer vi inte kan påverka. I sådana fall meddelar vi kunden så snart vi har fått besked om att leveranstiden kan komma att dröja längre än 14 arbetsdagar.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt gällande standard. Det är köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören. Det är också köparens ansvar atttillse att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall inte annat avtalats.

Förändring av order
Kund äger fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl inte kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kunden fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är inte möjlig. Kunden är i fall vi effektuerat kundens order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är inte möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är inte giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har kunden enligt distans- och hemförsäljningslagen, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt ska kunden kontakta oss så att vi kan kontrollera om kunden uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådant fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till distans- och hemförsäljningslagen sker på kundens bekostnad.. Varan skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall där varor som kunden har beställt inte kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som kan uppstå, vanligtvis frakt. Blir detta aktuellt förbehåller vi oss rätten att hålla inne tjugo (20) procent av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av retur.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång kunden som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara inte finns tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Outhämtade paket
För ej uthämtade paket debiteras en avgift på trehundra (300) kr.


Information
Vireserverar oss för eventuella tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer. Vi kan heller inte garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där kunden är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. För det fall eventuell tvist inte kan lösas i samförstånd ska saken avgöras i allmän domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi inte kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Personuppgifter
Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL  1998:204). Vi garanterar att uppgifter om kund bara används internt, och att inga uppgifter om kund säljs eller används till reklamutskick från tredje man. Kundens e-postadress används till orderbekräftelsen samt till övrig information om kundens beställning. Vi förbehåller oss rätten att i vissa fall göra utskick om Vit Jul/IOGT-NTO:s verksamhet till e-postadressen kunden har uppgett. Kunden kan när som helst meddela att kunden inte vill erhålla sådana utskick, genom skriftligt besked till IOGT-NTO, Box 12825, 112 97 Stockholm.